• opa

Towşan saç flaneli Towşan saçly suw geçirmeýän elektrik ýyladyş ýorgan

Aýratynlyk;Temperatura gözegçilik wagty;120V60HZ, kuwwat 100W, dolandyryjy 10 tizlikli sanly displeý, wagty 9 sagat.El bilen ýuwulýan maşyn ýuwmak;Etsorgan-düşek örtülip ýa-da çekilip bilner
Haryt kody;YX01A-BL6284

Material;Çap edilen towşan saçlary + ak guzy ýüňi (ideg görkezmeleri: maşyn ýuwup bolýar, el bilen ýuwup bolýar), materialyň aýratyn göterimi, çap edilen towşan saçlary 50%, ak guzy ýüňi 50%

Naprýa; eniýe we kommutasiýa funksiýasy;120V60HZ, kuwwat 100W gözegçilik ediji, 10 tizlikli sanly displeý, wagty 9 sagat.

Önümiň gaplanyş ululygy;Karton gaplamasy, kartonyň ululygy 25CM, ini 14CM, beýikligi 44CM

Önüm gaplama agramyny öz içine alýar;2.5KG reňk gutusy bilen vakuum gaplamak

Ölçegi;62 * 84 (dýuým)

Üpjünçilik bahasy;Salgyt goşmak bilen 135 RMB


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Howpsuzlyk umumy düşünje

Elektrik ýorgan ulanyň, howpsuzlyga üns bermeli

Howpsuzlygy üpjün etmek we maşgalalar tarapyndan ulanylýan elektrik ýorganlaryň hyzmat möhletini uzaltmak we elektrik ýorgan ulanylanda ýüze çykýan howply faktorlaryň öňüni almak we öňüni almak üçin aşakdaky meselelere üns bermegiňizi haýyş edýäris:

1. Elektrik ýorgan ulanmazdan ozal görkezmeleri jikme-jik okaň we görkezmelere laýyklykda berk işläň.

2. Ulanylýan tok üpjünçiliginiň naprýa .eniýesi we ýygylygy elektrik ýorganda kalibrlenen bahalandyrylan naprýa .eniýe we ýygylyk bilen laýyk bolmalydyr.

3. Elektrik ýorganyň bukulmagy düýbünden gadagan edilmelidir.Elektrik ýorgan ulanylanda, köplenç elektrik ýorganyň bir üýşmeleňiniň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlamaly, eger şeýle bolsa, gyrmalar ulanmazdan ozal ýaýramaly.

4 Eger gyzdyrylan elektrik ýorgan ulanylanda, ulanyjy ýatanda, bütin gije elektrik toguny ulanmagy düýbünden gadagan etmeli bolsa, elektrik toguny öçürmeli.

5 Özüni ideg edip bilmeýän bäbekler we adamlar diňe elektrik ýorgan ulanmaly däldirler we beýlekiler bilen bile bolmalydyrlar.

Üstünlikleri;Elbetde, elektrik ýorganyň artykmaçlyklary bar, revmatiki agyry bolan adamlara gowy goraýjy täsir edýär we hüjüm mümkinçiligini azaldyp biler.

Mundan başga-da, garrylar ýa-da aýratyn ejiz adamlar üçin elektrik ýorganlar has gowy ideg edip biler.

Önümlerimiz

Softumşak we amatly, divanlar, divanlar, düşekler, telewizora tomaşa etmek, okamak ýa-da dynç almak, myşsalaryň agyrysyny köşeşdirmek, ofis üçin amatly we amatly ýaşaýyş tejribesini, çalt ýyladyş - 10 saýlamak aňsat düwmäniň degmegi bilen ýyladyş derejesi, iň çalt wagtda ýyly duýmagyňyz we sowuklygy kowmagyňyz üçin.CE, ETL kepilnamasy we aşa gyzmakdan goramak ulgamy bilen enjamlaşdyrylan elektrik ýorgan hiliniň howpsuzlygy.Haýwanlaryňyzy örtseňizem ulanmak ygtybarlydyr.

Önümiň içerki gaplamasy

Önümiň içerki gaplamasy

savasv (2)
savasv (1)

Jikme-jik suratlar

awsda (1) awsda (2) awsda (3) awsda (4) awsda (5) awsda (6) awsda (7) awsda (8)


  • Öňki:
  • Indiki: