• opa
img (1)

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

“Shaoxing Yixun Home Textile Co., Ltd.” elektrik ýorgan öndürmekde ýöriteleşen uly kompaniýa.Elektrik ýorgan we beýleki kiçi ýyladyş kärhanalary, 2012-nji ýylda döredilen gününden başlap, müşderilere ýokary hilli, ygtybarly elektrik ýorgan önümleri bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.Elektrik ýorganlarymyz ygtybarly, ygtybarly, amatly we ýyly bolmagy üçin ösen tehnologiýalary we materiallary ulanýarlar.Önümlerimiz, bazar zerurlyklaryny we daşky gurşaw şertlerini kanagatlandyrmak üçin halkara ülňülerine laýyklykda işlenip düzüldi.Biziň wezipämiz, müşderilere has amatly durmuşda ýaşamak üçin iň oňat elektrik ýorgan önümleri we iň oňat hilli hyzmat bermekdir.

Hormatly şahadatnama

“Shaoxing Yixun Home Textile Co., Ltd.” Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň Şaoksing şäheriniň ueuçeng etrabynyň Paojiang täze etrabynda ýerleşýär, önümçilik meýdany 15 000 + inedördül metr, 10-dan gowrak önümçilik liniýasy we aýlyk önümçilik kuwwaty 100,000 + bölekler.

img (2)

500-den gowrak adam önümçilik we gözleg we ösüş topary we ösen önümçilik enjamlary bilen, kompaniýanyň 10 ýyldan gowrak wagt bäri öz gözleglerini we ösüşlerini ýorgan önümçiligine geçirip, “bütewilik, pragmatiki, sazlaşykly,” köp sanly üstünlik gazanmak we bazaryň abraýyny gazanmak üçin öýde ýyladylýan ýorgan bazarynda innowasion "iş pelsepesi.Kompaniýa, iki tarapyň ylalaşýan möhletinde nusganyň we eltilmegini üpjün etmek üçin Amerikan, Europeanewropa, Iňlis, Japaneseaponiýa, Awstraliýa we beýleki elektrik ýorgan önümlerini hyzmat etmek we özleşdirmek boýunça ýöriteleşendir.Kompaniýanyň esasy önümleri;Elektrik ýorgan, elektrik ýorgan we beýleki ýyladyş enjamlary.Kompaniýa, ETL, CE, FCC, 3C we ş.m. ýaly birnäçe halkara hil we howpsuzlyk şahadatnamalaryny berdi we milli patentlere eýe boldy.

Täze we köne müşderileri kompaniýa baryp görmek we olara ýolbaşçylyk etmek üçin hoş geldiňiz.

Hil barlagy

Matalary we ätiýaçlyk şaýlaryny gözlemekden başlap, ahyrky önüme çenli her ädimde hilini barlamak üçin hünär hiline gözegçilik edýän işgärlerimiz bar.Diňe daşky görnüş dizaýny däl, eýsem köpçülikleýin önümçilikden öň köp sanly çydamlylyk synagy, funksional synag we beýleki synaglar.Bizde garaşsyz synag ussahanalary, garaşsyz gözleg we ösüş ussahanalary we tejribe ussahanalary bar.Beýleki esasy ätiýaçlyk şaýlary hem özümiz öndürýäris.

img (4)
img (3)

Toparymyz

Satuw toparymyz bar.Käbir ösen bilimleri öwrenmäge we “The Times” bilen aýakdaş gitmäge taýýardyrys.Satyjylar dürli ýurtlardaky müşderiler bilen bazar gözleglerini geçirýärler, satuwdan soňky meseleleri çözmäge kömek edýärler, marketing edýärler.