• opa

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Bahaňyz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna esaslanyp üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, ähli halkara sargytlar üçin dowamly iň az sargyt mukdaryny talap edýäris.Satmak isleseňiz, ýöne mukdary has az bolsa, müşderi hyzmatyna ýüz tutmagyňyzy maslahat berýäris.

Elektrik ýorganyň degişli howpsuzlyk şahadatnamasyny berip bilersiňizmi?

Hawa, EUB, ABŞ we materik Hytaýdan şahadatnama berip bileris.Insurancetiýaçlandyryş;Gelip çykyşy we beýleki zerur eksport resminamalary.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin, goýum kabul edilenden 20-30 gün soň (sargytyň ululygyna baglylykda).Eltip bermek wagty (1) goýumyňyzy alanymyzdan we (2) önümiňiz üçin soňky tassyklamany alanymyzdan soň güýje girýär.Eltip beriş wagtymyz möhletiňize laýyk gelmeýän bolsa, satuw wagtynda talaplaryňyzy barlaň.Her niçigem bolsa, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.Köp halatlarda biz muny başararys.

Önüm kepilligi näme?

Materiallarymyzy we ussatlygymyzy kepillendirýäris.Biziň önümimiz bilen kanagatlanarsyňyz diýip söz berýäris.Kepillik ýa-da ýok, kompaniýamyzyň medeniýeti, müşderileriň ähli meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmekdir.

Önümiň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys.

Ightük hakda näme?

Eltip bermek bahasy, harytlary saýlamagyň usulyna baglydyr.Çalt eltip bermek, adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz transporty köp harytlar üçin iň oňat çözgütdir.Mukdar, agram we usulyň jikme-jikliklerini bilsek, size diňe takyk ýük berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin müşderi hyzmatyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.