• opa

Elektrik ýyladyş ýorgan goşa flanel.

Aýratynlyk;Temperatura gözegçilik wagty;120V60HZ, kuwwat 100W, dolandyryjy 10 tizlikli sanly displeý, wagty 9 sagat.

El bilen ýuwulýan maşyn ýuwmak;Etsorgan-düşek örtülip ýa-da çekilip bilner

Haryt kody;YX01A-TH5060

Material;Çyzylan flanel + Flanel (ideg görkezmeleri: maşyn ýuwulýan, el ýuwulýan), material aýratyn göterim, flanel 50%, flanel 50%

Naprýa; eniýe we kommutasiýa funksiýasy;120V60HZ, kuwwat 100W gözegçilik ediji, 10 tizlikli sanly displeý, wagty 9 sagat.

Önümiň gaplanyş ululygy;Karton gaplamasy, kartonyň ululygy 25CM, ini 14CM, beýikligi 44CM

Önüm gaplama agramyny öz içine alýar;2 KG reňkli guty bilen vakuum gaplamak

Ölçegi;50 * 60 (dýuým)

Üpjünçilik bahasy;Salgyt goşmak bilen 96 RMB


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Satyn almak boýunça maslahatlar

Gyş aýlary, sowuk howa bilen ýüzbe-ýüz bolup, köp adam gyzgyn kanganyň rahatlygyna sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar.Häzirki zaman durmuşynda kang esasan ýok boldy, ýene-de kengiň bagtyndan nädip lezzet alyp bileris?Elektrik ýorgan!Köp adam bu hakda pikir edýär.Hakykatdanam, gyşda elektrik ýorgan bilen ýatmak, gyzgyn krowatda ýatmak ýalydyr.Elektrik ýorganlary ýyladyş ideal däl ýa-da günortada käbir ýerlerde gyş üçin zerur zatlar.Şonuň üçin elektrik ýorgan nädip satyn almaly, geliň, elektrik ýorgan satyn almak maslahatlaryna göz aýlalyň.

1. Elektrik ýorgan satyn almak üçin şert bolan logotipiňize serediň, şeýle hem elektrik ýorganlary ulanmagyň howpsuzlyk kepilligi.Elektrik ýorgan, degişli bölüm ýa-da bölüm tarapyndan barlanylýan ökde önüm bolmaly we kärde şahadatnamasy we onlaýn barlap boljak önümçilik ygtyýarnamasy bolmaly.

2. Energiýany tygşytlamak we saglyk üçin islege görä ulanmak üçin güýje serediň.Elektrik ýorganyň güýji näçe uly bolsa, şonça-da adam sanyna görä karar bermek iň gowusydyr.

3. Duýgy boýunça hiline baha beriň.Gowy hilli elektrik ýorgan tekiz we ýumşak duýulýar, mata iňňeleri syzmaýar we içerki gyzgyn sim bir-birine gabat gelmezden we düwün hadysasyz tertipli we yzygiderli tertipleşdirilmelidir.

4. Daş görnüşine serediň.Kuwwat gözegçiligi doly, tekiz, kemçiliksiz, ulanmaga çeýe, açyk wyklýuçatel bellikleri bolmaly we ulanylýan tok şnury iki gatly bolmaly.

5. Akylly energiýa tygşytlaýyş modelini saýlaň.Awtomatiki dolandyryşy saýlaň, elektrik toguny tygşytlaň, kynçylygy tygşytlaň, ygtybarly we ygtybarly.

6. Saýlamazdan ozal barlaň.Kuwwat ýakylanda, düşek gykylykly ses çykarmaly däldir;Birnäçe minutdan soň elektrik ýorgan bilen ýylylygy duýuň.

Önümlerimiz

Softumşak we amatly - iň oňat ýumşak we rahat duýmak üçin 100% poliester köp gatlakly flanel.Ölçegi 62-den 84 dýuým.Diwanlar, düşekler, düşekler, telewizora tomaşa etmek, okamak ýa-da dynç almak, myşsalary köşeşdirmek üçin amatly, şeýle hem ýyly we rahat durmuş tejribesini berýän ofis üçin amatly saýlawdyr.

Çalt ýylatmak - Bir düwmä degeniňizde üç sany ýyladyş derejesini (aralygy: 95 ° F-dan 113 ° F) aňsatlyk bilen saýlaň.Has oňat we has ygtybarly ulanyjy tejribesini üpjün etmek üçin has ýylylyk paýlanyşyna ýetmek üçin çalt ýyladyş funksiýasyny goşuň, elektrik ýorgan birnäçe sekundyň içinde deň derejede gyzar we iň çalt wagtda özüňizi ýyly duýarsyňyz we sowuklygy kowarsyňyz.

Ulanmak aňsat - 9,8 fut uzynlykdaky sim, islendik burçda ulanmak üçin amatly, adaty ýorgan hökmünde hem ulanylyp bilner, kontrolleýeri aýyryň

Maşyn ýuwulýan we saklamak aňsat - diňe kontrolleýeri aýryň we kir ýuwýan maşyna taşlaň.Göni maşyn bilen ýuwup bolýar, sowuk ýa-da ýyly suw, guradyp bolýar.Uzak möhletli arassalanandan soň ýumşak bolup biler.Bellik: Arassa guramaň.Akartmaň.Demir etmäň.Elektrik üpjünçiligi çygly bolanda, tok üpjünçiligini açmazdan ozal doly gurak bolýança tok üpjünçiligini dakmaň.Gaýrat etmäň.Çygly ulanmaň

Howpsuzlyk kepilligi - 9 sagat ulanylandan soň awtomatiki ýapylmak, aşa gyzmagyň öňüni almak, energiýany tygşytlamak, uklamaga kömek etmek.CE, ETL kepilnamasy we aşa gyzmakdan goramak ulgamy bilen enjamlaşdyrylan elektrik ýorgan hiliniň howpsuzlygy.Haýwanlaryňyzy örtseňizem ulanmak ygtybarlydyr.

Önümiň içerki gaplamasy

Önümiň içerki gaplamasy

savasv (2)
savasv (1)

Jikme-jik suratlar

acvvab (1) acvvab (2) acvvab (3) acvvab (4) acvvab (5) acvvab (6) acvvab (7)


  • Öňki:
  • Indiki: